دیوار مقابل آرزو ها نباشیم

دیوار مقابل آرزو ها نباشیم
این یک داستان یا رمان نیست!همه چیز از دیروز شروع شد. دقیقا از ظهر دیرو...