#سکوت

رویِ تخت بیمارستان به پشت دراز کشیده بود. به سختی نفس می کشید. ماسکی ب...