مامانم بحث کردنو دوست داره؟ 🫤😐

مامانم بحث کردنو دوست داره؟ 🫤😐
توضیحی نیست بیا بخون