آيت الله سيستاني فتوا داده اند مردان دين براي امور اجرايي شايسته نيستند

آيت الله سيستاني فتوا داده اند مردان دين براي امور اجرايي شايسته نيستند
سیدجواد خویی از نوادگان آیت الله خویی و مسئول مدرسه دارالعلم نجف در گ...