امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای شهر

منتشر شده در نشریه علمی «دوفصلنامه جستارهای حقوق اداری» http://www.jp...