چرا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی غیرقانونی است؟

چرا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی غیرقانونی است؟
پس از ایجاد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فارغ از نام بی‌مسما و اشتباه آن...