شش وجهی جادویی

شش وجهی جادویی
استخراج اتحادهایِ مثلثاتی به کمکِ این شش وجهیِ ساده ...