چرا درست نمی شم!؟

چرا درست نمی شم!؟
من توی واقعیت گم شدم!نمی دونم چطور احساسات و افکارمو دقیق تر بیان کنم...