معرفی svg در طراحی وب سایت

معرفی svg در طراحی وب سایت و مزایای استفاده از آنSVG مخفف عبارت Scala...