همه چیز دربارۀ ازوفاژیت ائوزینوفیلیک یا التهاب مری و علت و درمان آن

همه چیز دربارۀ ازوفاژیت ائوزینوفیلیک یا التهاب مری و علت و درمان آن
التهاب مری چیست؟هر عاملی که باعث تخریب لوله مری شود منجر به التهاب مری...