آیا ترامپ خود یک قربانی نیست؟

آیا ترامپ خود یک قربانی نیست؟
آیا ترامپ خود یک قربانی نیست؟ در این نوشته دیدگاه خودم رو در مورد رون...