اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، چه باید کرد؟

اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، چه باید کرد؟
عقد اجاره به موجب ماده 460 قانون مدنی از عقود موقت محسوب می شود. بنابر...