سلام بابالنگ دراز جان.

سلام بابالنگ دراز جان.
گمونم اولین نامه - ۱