باد آورده را باد می‌بَرَد

باد آورده را باد می‌بَرَد
مصر پس از سقوط هخامنشیان از قلمرو ایران جدا شده و جزو مستعمرات روم بود...