چرا سکوت می کنیم ؟

چرا سکوت می کنیم ؟
این متن رو از این اکانت توییتر اینجا قرار میدم : توی سمنان یک مدتی خوا...