تعطیلات ۲۳ تا ۲۵ فروردین به کجا سفر کنیم؟

تعطیلات ۲۳ تا ۲۵ فروردین به کجا سفر کنیم؟
گاو و شکارچی در کویر سنگ‌فرشی جنوب دامغان - دی ۱۳۹۶تا همین ۷۰ سال پیش...