‌شما علامت # روی کیبورد رو به چه اسمی می‌شناسین؟

‌شما علامت # روی کیبورد رو به چه اسمی می‌شناسین؟
‌شما علامت # روی کیبورد رو به چه اسمی می‌شناسین؟ خیلی از برنامه‌نویس‌ه...