نمایشی به نام «بینوایان» به کام ثروتمندان

بررسی نارضایتی­های جامعه، وقتی شعارها با عملکرد حاکمان همخوانی نداردمج...