مطلبی راجع به لرد ولدمورت و گذشته اش

مطلبی راجع به لرد ولدمورت و گذشته اش
بدون شک ولدمورت یاران زیادی را طی دو جنگ جادوگری جذب کرده بود، اما...