رویای تسخیر ماه

رویای تسخیر ماه
عکاس : نیل آرمسترانگ این عکس را در قالب یک عبارت کوتاه میتوان اینچنین...