بررسی تعریف و مجازات جرم قذف

بررسی تعریف و مجازات جرم قذف
قذف عمل زنا یا زنا به دیگری است و شباهت زیادی به توهین یا تهمت دارد، و...