همه آنچه درباره تعلیق وکیل از وکالت نمی دانیم!!!

همه آنچه درباره تعلیق وکیل از وکالت نمی دانیم!!!
رییس کانون می تواند شخصا یا به درخواست اعضای کانون هیات مدیره درخواست...