پذیرای خودت باش

پذیرای خودت باش
از دیرباز انسانها دغدغه بهتر بودن و بهتر شدن را داشته اند و این غریزه...