بررسی سریال و کتاب و سپس هیچ کدام باقی نماندند.

بررسی سریال و کتاب و سپس هیچ کدام باقی نماندند.
سریال یا کتاب؟ مسئله این است.