سالِ پررونقِ تئاتری / با تشکر از تیوال پلاس

سالِ پررونقِ تئاتری / با تشکر از تیوال پلاس
آخرین روزهای پارسال بود که توی شیرتوشیری‌ها مخارج‌مون (که به واسطه خری...