این روزها در جیم لند چه می‌کنیم؟

این روزها در جیم لند چه می‌کنیم؟
جیم لند به زودی یکساله می‌شود. در این 10 ماه چه کردیم؟