تفکرات آقای مثلا نویسنده

همیشه از متن های حسین حائریان خوشم میامد.چون خستگی خاصی را نشانمان می...