آیا دانشجو حقوقی دارد؟

آیا دانشجو حقوقی دارد؟
دانشجو به‌عنوان بخشی از جامعه، شامل همان مواردی می‌شود که قانون اساسی...