حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول
امروزه در اکثر نظامهای عدالت کیفری حمایت از بزه دیده به عنوان شخص متضر...