در ردّ فراموشی| نگاهی به رمان صدای مردگان نوشته حمید امجد

در ردّ فراموشی| نگاهی به رمان صدای مردگان نوشته حمید امجد
داستان شخصیتی است که میخواهد فراموش نکند و بیشتر و بیشتر یادش می آورد...