پیرامون اعتراضات ۱۴۰۱

پیرامون اعتراضات ۱۴۰۱
چرا مردم اعتراض می‌کنند و چرا حکومت مورد اعتراض قرار میگیرد؟