تعریف خزانه و اهمیت حسابداری خزانه داری

تعریف خزانه و اهمیت حسابداری خزانه داری
خزانه‌دار شخصی است که کلیه امور مالی تجارت و سرمایه نقدی را بر عهده دا...