خسیس باش تا شخیص شوی

خسیس باش تا شخیص شوی
خساست اصلا صفت مبارکی نیست ولی در یک مورد اکیدا به آن توصیه شده است و...