دایره کتاب؛ برنامه‌ای برای مرور کتاب‌های اثرگذار زندگیمون

دایره کتاب رویدادی برای مرور کتابهایی است که در زندگی ما تاثیرگذار هست...