کمی از من بشنو...

بعد از گذشت روزهای سخت ،طاقت فرسا و خارج از توان دوباره به زندگی برمی...