ایراد کار اینه

خبر خوبی امروز بهم رسید...از صبح درگیر apiی ت ام؛ چندان جالب کارم پیش...