سخته یا من سخت گرفتمش !

سلام . قبل از کنکور همه میگن کنکور رو بدم دیگه تموم . راحت میشم . خیلی...