چطور من فرانت اند دولوپر شرکت هاکوپیان استخدام شدم

چطور من فرانت اند دولوپر شرکت هاکوپیان استخدام شدم
من 17 شهریور از شرکت نادین سامانه آینده بیرون اومدم. وقتی بیرون اومدم،...