تا همیشه حالم ازین قبیل آدما بهم می‌خوره.

تا همیشه حالم ازین قبیل آدما بهم می‌خوره.
تامام. نقطه. سرخط. مرسی که با تموم نواقص و اشتباه‌های گاهی زیادی داغون...