دنیای این روزای من ...

آقا هر جا چراغی روشنه حتما از ترس تنها بودن نیست بخدا ... الان من یه چ...