امروز هنوز تموم نشده!

امروز هنوز تموم نشده!
یه لب تاپ و فضای آنلاین و ده تا ده دقیقهامروز هنوز تموم نشده! پس بلند...