پنجره

پنجره عاشق نبود شيشه عمرش شكست پرده به يكسو زديم چشم دل از هوش رفت در...