برای یافتن معنای زندگی به کتابفروشی نروید، به نانوایی بروید

برای یافتن معنای زندگی به کتابفروشی نروید، به نانوایی بروید
یک.در کتاب «راهنمای کهکشان برای رایگان‌سواران»، داگلاس آدامز داستان اب...