برباد رفته ، روایت عشق در سال های جنگ

برباد رفته ، روایت عشق در سال های جنگ
حدود ده ، یازده سالم بود که رمان برباد رفته رو خوندم . یادمه ی روز تعط...