پسورد یا رمزعبور و بررسی آن از منظر قراردادی

پسورد یا رمزعبور و بررسی آن از منظر قراردادی
در جهانی که پر شده است از گذرواژه‌ها و رمزگذاری، دیگر نمی‌توان روز جها...