روز هزار و چهارصد و نوزدهم

روز هزار و چهارصد و نوزدهم
بعد از کلی گشتن کنار تخته چوبی شکسته (احتمالاً قسمتی از همان کشتی بود)...