چگونه برای شروع استارتاپمون تیم جمع کنیم؟

چگونه برای شروع استارتاپمون تیم جمع کنیم؟
یکی از موضوعاتی که معمولا افراد در رویداد ها یا جاهای دیگه ازم می پرسن...