انتصاب، پاداش همراهی و انتقاد از مولر

انتصاب، پاداش همراهی و انتقاد از مولر
توئیت #ترامپیک #انتخاب به شدت سیاسی آن هم در پست حساسی چون ریاست جامعه...