کودکانی که مجبور به ترک تحصیل می‌شوند!

کودکانی که مجبور به ترک تحصیل می‌شوند!
جای خالی عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان دو زبانه