جعبه کمک های ثانویه در غروب آفتاب برجام(طنز)!

جعبه کمک های ثانویه در غروب آفتاب برجام(طنز)!
حال که آفتاب برجام که خیلی ها به علت ضعف قوه بینایی قادر به مشاهده آن...